Các yêu cầu để trở thành cá nhân đủ điều kiện là gì?

Trình độ cá nhân là một cách để thể hiện trình độ trong AdWords, đạt được bằng cách nghiên cứu cho và đi qua chúng tôi kỳ thi chứng nhận . Để trở thành một cá nhân đủ điều kiện, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Vượt qua cả kỳ thi cơ bản và là một trong hai kiểm tra nâng cao của chúng tôi.
Được nhận thức, và phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện chương trình của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản này khi tự động ghi danh vào chương trình.
Chúng tôi đã thêm kiểm tra nâng cao để cung cấp cho bạn một cách để học tập cho kỳ thi liên quan đến vai trò hoặc chuyên môn của bạn, do đó bạn có thể phân biệt kỹ năng của bạn. Không có chi tiêu tối thiểu yêu cầu là cá nhân đủ điều kiện.
Một khi bạn đã đáp ứng các tiêu chí trên, thông thường phải mất một đến hai ngày trước khi thông tin này được cập nhật trên trang web. Bạn có thể xem tình trạng vượt qua kỳ thi của bạn trên các tab Công ty theo "Trạng thái Đối tác AdWords".

0 nhận xét: