Nội dung Bảo mật với PHP & Mysql Phần 2

Nội dung Bảo mật với PHP & Mysql Phần 2
Như ta thường biết , để đưa bất cứ dữ liệu từ người sử dụng vào CSDL ta đều thông qua dạng truyền biến form HTML , gồm nhiều dạng và nhiều cách khác nhau .

Như ta thường biết , để đưa bất cứ dữ liệu từ người sử dụng vào CSDL ta đều thông qua dạng truyền biến form HTML , gồm nhiều dạng và nhiều cách khác nhau .

Vì thế lỗi cũng rất nhiều nếu ta không kịp ngăn chặn , có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Dù truyền biến dạng POST , GET thì lỗi vẫn có . Và lỗi nghiêm trọng là dùng các biến ẩn để so sánh hoặc thực thi một mệnh đề logic nào đó .

Ví dụ bạn làm 1 biến ẩn như password , email ... thì kẻ tấn công có thể view source của bạn , thay đổi các trường và thay đổi luôn action . Vì thế nếu lỗi thì kẻ tấn công có thể tấn công trực tiếp từ những lỗi này với vài thủ thuật nêu trên .

Cách khắc phục : Không đặt những biến ẩn với mục đích so sánh hay thực thi mệnh đề logic .
Nếu bạn lập trình đưa trực tiếp các biến vào thẳng CSDL mà không thông qua một bước kiểm tra nào đó thì nguy hiểm .

Các nguy hiểm có thể xảy ra :
- Cross site scripting
- SQL injection
- Buffer overflow in Mysql

Vì vậy bước kiểm tra các biến vào hết sức quan trọng .

Cách khắc phục :

- Cross site scripting : Để khắc phục lỗi này , bạn nên xử lý biến vào theo kiểu chặn các tag HTML các hàm PHP hổ trợ làm việc đó : str_replace , strip_tags , htmlspecialchars , htmlentities ... ( tham khảo thêm về các hàm sử lý chuỗi ) để xử lý các tag như < > chuyển sang mã HTML hay thêm ký tự nào vào , .... , thay thế các text như onmouseover , onload ...
- SQL injection : các biến đưa vào thường nguy hiểm nếu ``dính`` dấu ` , ```` hoặc # , vì thế cách khắc phục cũng như trên hoặc thêm hàm addslashes .
- Buffer overflow in Mysql : cái này thường nghiêm trọng , khi bạn đưa biến vào CSDL mà không chống flood thì kẻ tấn công cò thể fresh trình duyệt web hoặc dùng những script tấn côngf từ server , host hay localhost khác , làm tràn server . Khiến tắt nghẽn ... và server có thể cắt host bạn như chơi .

Cách khắc phục , so sánh biến nhập vào trùng hay thơi gian ... nói chung có nhiều cách để làm việc này , hiệu quả và nhanh thì dùng hàm header sau khi submit . ( Nếu bạn lập trình dùng hàm mysql_fetch_array , cũng dễ bị tràn server , lý do gôm dữ liệu vào mảng nếu nhiều record thì thế nào ... vì thế bạn có thể chuyển qua dùng mysql_result , nó lấy dữ liệu theo filed và column )

Lưu ý về dạng upload file : cái này cũng quan trọng không kém , vì thế bạn phải kiểm tra dạng file gì khi được upload vì không sẽ có thể làm host của bạn dính backdoor .


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: