10 từ không bao giờ nên dùng trong đơn xin việc

Các cố vấn tìm người làm vừa đưa ra một lời khuyên thiết thực cho những ai đang muốn một chỗ làm. Chú ý đừng bao giờ dùng từ “không bao giờ” (never) mà luôn đề cập đến “thành tích” (achievement) của bạn trong các đơn xin việc.

Ngoài ra hết sức tránh dùng 8 từ sau trong đơn xin việc: “ghét” (hate), “tuyệt nhiên không” (nothing), luôn luôn (always), tệ (bad), khuyết điểm (fault), sai phạm (mistake), hoang mang (panic) và khó khăn (problems).

Thay vì những từ này người xin việc nên dùng các từ: hoạt động (active), tiến bộ (developed), kinh nghiệm (experience), lập kế hoạch (planning)...

0 nhận xét: